Logo Naszego Dziennika

Subskrybuj e-Informator Naszego Dziennika

Wymagane pola wyróżniono pogrubioną czcionką

Chcę otrzymywać informacje na temat:
(prosimy o zaznaczenie przynajmniej jednej opcji)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa). Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu marketingu bezpośredniego oraz pośredniego, tj. towarów lub usług pochodzących od Administratora bądź podmiotu trzeciego – o ile Pani/Pan wyrazi dobrowolną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie Pani/Pan mógł zawrzeć umowy z Administratorem.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub pocztą elektroniczną na adres: admin@spes.com.pl